ยาสูบในประเทศไทย

ยาสูบ

ยาสูบ

ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจแม้ว่าผู้เขียนจะไม่ได้ใช้มันโดยตรง แต่เงินที่หมุนเวียนอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยเกี่ยวกับยาสูบในประเทศไทยได้

เมื่อได้อ่านวรสารรวบรวมงานวิจัยหลังการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชนครั้งที่ 4 หรือ Proceedings for the 4th Conference on Science and Technology for Youths 2009 ก็พบว่ามีบทความวิชาการสองชิ้นที่ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของยาสูบ และอาจสามารถนำไปศึกษาต่อยอดทางวิวัฒนาการและพันธุศาสตร์เชิงประชากรได้

งานชิ้นแรก เป็นการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมในยาสูบโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลแบบ AFLP (Piteekan, et. al., 2009)?ซึ่งจะสามารถใช้เพิ่มจำนวนชิ้นส่วนของดีเอ็นเอในบริเวณต่างๆในจีโนมของยาสูบได้ โดยยาสูบที่มีความใกล้ชิดกันทางพันธุกรรม จะมีรูปแบบของแถบดีเอ็นเอเมื่อตรวจสอบด้วย Gel Electrophoresis ก็จะคล้ายกันมากกว่ายาสูบที่แตกต่างกันทางพันธุกรรมมาก

ผลการศึกษาของทีมผู้วิจัยพบว่ายาสูบที่มีอยู่ในประเทศไทยนั้น ทั้งที่มาจากพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์นำเข้ามีความแตกต่างกันอยู่ในรูปแบบของแถบดีเอ็นเอที่วิเคราะห์ด้วย AFLP แต่มีบางกรณีที่พบว่าพันธุ์พื้นเมืองมีแถบดีเอ็นเอที่เกิดขึ้นคล้ายกับพันธุ์นำเข้า

เป็นไปได้หรือไม่ว่ามีการไหลของยีนจากประชากรยาสูบระหว่างพันธุ์พื้นเมืองและพันธุ์นำเข้า หากสามารถหาข้อมูลเบื้องต้นได้ว่าการปนเปื้อนระหว่างพันธุพื้นเมืองกับพันธุ์นำเข้าจะส่งผลอย่างไรต่อไปต่ออุตสาหกรรม เช่นพันธุ์ยาสูบลูกผสมอาจจะดีขึ้นหรือเลวลง อาจสามารถศึกษาต่อไปได้ทั้งในส่วนของการปรับตัวของลูกผสม หรือในแง่ของพันธุศาสตร์เชิงประชากรระหว่างกลุ่มยาสูบต่างๆ ในประเทศไทย

อีกบทความหนึ่ง (Nantharat, et. al., 2009) เลือกศึกษาบางบริเวณของดีเอ็นเอในคลอโรพลาสต์ (cpDNA) พบว่าบางส่วนมีความแปรผันสามารถใช้แยกยาสูบพื้นเมืองกับนำเข้าได้บ้าง แต่ไม่สามารถแยกได้ทั้งหมด หากต้องการนำไปใช้ในลักษณะดังกล่าวอาจจะต้องพัฒนาหรือศึกษาเพิ่มเติมต่อไป แต่ในประเด็นที่พบมีดีเอ็นเอขนาดหนึ่งแทรกอยู่ในชิ้นส่วนที่ศึกษานั้น อาจน่าสนใจกว่าในเชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุล

References

  1. Piteekan T, Denduangboripant J, Suwanprasart W. Development of AFLP Molecular Marker for Variety Identification of Tobacco Leaves. In: The 4th Conference on Science and Technology for Youths; 2009. p. 26-37.
  2. Nantharat M, Denduangboripant J, Suwanprasart W. Selection of Highly Variable Chloroplast DNA Sequences for Genetic Relationship Study of Tobacco Varieties in Thailand. In: The 4th Conference on Science and Technology for Youths; 2009. p. 38-54.

About อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน

อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจด้านวิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยา และการอนุรักษ์ งานอดิเรกด้านงานเขียน ถ่ายภาพ วาดภาพ และพัฒนาเว็บไซต์