การเปลี่ยนแปลงแทนที่ Archive

  • ถ้าต้องการศึกษาว่าพืชชนิดเดียวกันในป่าต่างประเภทกันจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างกันหรือไม่นั้นจะต้องทำอย่างไร? มีนักวิทยาศาสตร์จีนตีพิมพ์เป็นภาษาจีนแล้วก็มีการแปลมาเป็นงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการของจีน ซึ่งทุกวันนี้มีจำนวนงานวิจัยตีพิมพ์ออกมามากหมายจากจีน แม้ว่าจะมีคนสงสัยในความน่าเชื่อถือของหลายอย่างจากจีน แต่ผลและวิธีการศึกษาในงานวิจัยนี้ก็น่าจะเป็นไปตามที่ทีมของพวกเขาได้ค้นพบ คำถามที่พวกเขาสงสัยคือความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในป่าที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ต่างกันนั้น พืชที่เขาต้องการศึกษาจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร ในทางทฤษฏีแล้ว เราสามารถทำนายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั้น ประชากรพืชที่เกิดขึ้นอาจมาจากประชากรใกล้เคียงซึ่งมักอยู่ในลำดับของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นก่อน เมื่อทีมนักวิจัยจากจีนเก็บตัวอย่างพืช สกัดสารพันธุกรรม แล้วศึกษาด้วยตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรมที่มีลำดับเบสอย่างสุ่มแล้วนำมาเพิ่มจำนวนชิ้นส่วนของดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ จากนั้นทำการวิเคราะห์จำนวนและรูปแบบของแถบชิ้นส่วนดีเอ็นเอได้เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่าพืชชนิด Quercus glandulifera ที่ศึกษาจากป่าประเภทต่างๆ มีความแตกต่างกันของพันธุกรรม โดยป่าที่อยู่ระยะการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในช่วงต้นมีความหลากหลายทางพันธุกรรมน้อยกว่าพืชที่มาจากประชากรจากป่าที่สมบูรณ์หรือเปลี่ยนแปลงแทนที่มายาวนานกว่า แสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกับทฤษฎีที่ประชากรพืชจากป่าที่สมบูรณ์กว่าเป็นต้นกำเนิดของพืชที่แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งต่อมาเปลี่ยนแปลงแทนที่ไปเป็นป่าผสมระหว่างไม้ผลัดใบกับป่าสน และป่าสนเป็นแหล่งสุดท้ายที่พบพืชชนิดนี้ ผมคาดว่าการศึกษาการปรับตัวของพืชในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลกำลังดำเนินงานกันอยู่ อาจสามารถอธิบายได้ในลักษณะเดียวกันกับการศึกษาพืชชนิดนี้ในป่าสามประเภทในประเทศจีน J....

    ความหลากหลายทางพันธุกรรมกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่

    ถ้าต้องการศึกษาว่าพืชชนิดเดียวกันในป่าต่างประเภทกันจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่างกันหรือไม่นั้นจะต้องทำอย่างไร? มีนักวิทยาศาสตร์จีนตีพิมพ์เป็นภาษาจีนแล้วก็มีการแปลมาเป็นงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการของจีน ซึ่งทุกวันนี้มีจำนวนงานวิจัยตีพิมพ์ออกมามากหมายจากจีน แม้ว่าจะมีคนสงสัยในความน่าเชื่อถือของหลายอย่างจากจีน แต่ผลและวิธีการศึกษาในงานวิจัยนี้ก็น่าจะเป็นไปตามที่ทีมของพวกเขาได้ค้นพบ คำถามที่พวกเขาสงสัยคือความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชในป่าที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ต่างกันนั้น พืชที่เขาต้องการศึกษาจะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร และมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร ในทางทฤษฏีแล้ว เราสามารถทำนายได้ว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั้น ประชากรพืชที่เกิดขึ้นอาจมาจากประชากรใกล้เคียงซึ่งมักอยู่ในลำดับของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นก่อน เมื่อทีมนักวิจัยจากจีนเก็บตัวอย่างพืช สกัดสารพันธุกรรม แล้วศึกษาด้วยตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรมที่มีลำดับเบสอย่างสุ่มแล้วนำมาเพิ่มจำนวนชิ้นส่วนของดีเอ็นเอด้วยเทคนิคพีซีอาร์ จากนั้นทำการวิเคราะห์จำนวนและรูปแบบของแถบชิ้นส่วนดีเอ็นเอได้เกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่าพืชชนิด Quercus glandulifera ที่ศึกษาจากป่าประเภทต่างๆ มีความแตกต่างกันของพันธุกรรม โดยป่าที่อยู่ระยะการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในช่วงต้นมีความหลากหลายทางพันธุกรรมน้อยกว่าพืชที่มาจากประชากรจากป่าที่สมบูรณ์หรือเปลี่ยนแปลงแทนที่มายาวนานกว่า แสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกับทฤษฎีที่ประชากรพืชจากป่าที่สมบูรณ์กว่าเป็นต้นกำเนิดของพืชที่แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น ซึ่งต่อมาเปลี่ยนแปลงแทนที่ไปเป็นป่าผสมระหว่างไม้ผลัดใบกับป่าสน และป่าสนเป็นแหล่งสุดท้ายที่พบพืชชนิดนี้ ผมคาดว่าการศึกษาการปรับตัวของพืชในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลกำลังดำเนินงานกันอยู่ อาจสามารถอธิบายได้ในลักษณะเดียวกันกับการศึกษาพืชชนิดนี้ในป่าสามประเภทในประเทศจีน J....

    Continue Reading...